Sistema ng suporta para sa iyong pagtatrabaho

*Mayroong 2 tipo ng “Specified Skilled Worker,” ang “i” at “ii.” Gayunpaman, ipapaliwanag dito ang tungkol sa “i” na naaangkop sa karamihang tao.

Isa sa mga pangunahing katangian ng SSW ay ang sistema ng lubos na suporta mula sa organisasyon sa Japan. Panatag na makakapagtrabaho ang mga taong darating sa Japan bilang SSW habang natatanggap ang mga sumusunod na halimbawa ng suporta mula sa kanilang employer.
1. Bago ka dumating sa Japan, tatanggap ka ng patnubay ukol sa pamumuhay sa Japan sa wikang iyong naiintindihan.
2. Sasalubungin ka sa paliparan pagdating mo sa Japan, at ihahatid ka naman hanggang sa paliparan kapag uuwi ka sa iyong bansa.
3. Susuportahan ka sa pag-aasikaso sa mga proseso ng pag-uupa ng bahay, pagbukas ng bank account, pagkuha ng cellphone at serbisyo ng gas, kuryente, at tubig sa Japan.
4. Para sa iyong pamumuhay, magsasagawa ng orientation tungkol sa mga patakaran at manners sa lipunan ng Japan, kung paano gamitin ang pampublikong transportasyon, at kung ano ang gagawin kapag nagkaroon ng sakuna tulad ng lindol.
5. Susuportahan ka sa pagpaparehistro bilang residente sa city hall ng iyong tinitirahang lugar, mga proseso para sa pagbayad ng buwis, at paglikha ng mga dokumento.
6. Susuportahan ka upang higit mo pang mapag-aralan ang wikang Hapon.
7. Kapag nagkaroon ka ng problema, maaari kang makipagkonsulta gamit ang iyong katutubong wika o sa English at makatanggap ng payo.
8. Gagawa ng mga oportunidad para makasalamuha mo ang mga Japanese upang agad kang masanay sa lipunan ng Japan.
9. Kapag kailangan mong umalis sa trabaho sa dahilan ng kumpanya, susuportahan ka sa paghahanap ng panibagong pagtatrabahuhan.
10. Regular na magdaraos ng meeting kung saan makikipag-usap tungkol sa iba’t ibang bagay kasama ang SSW support in-charge ng kumpanya.

Tungkol sa
mga Accepting Organizations

1. Mga pamantayan upang makatanggap ng mga dayuhan ang Accepting Organization

 1. Wasto ang kontrata sa pagtatrabaho na pinirmahan ng dayuhan
 2. Ang organisasyon mismo ay wasto (hal. walang paglabag sa mga batas na may kaugnayan sa imigrasyon o labor sa nakaraang 5 taon)
 3. May sistema ng pagsuporta sa mga dayuhan (hal. may kakayahang magbigay ng suporta sa wika na naiintindihan ng mga dayuhan)
 4. Angkop ang mga plano ng pagsuporta sa mga dayuhan (hal. kabilang ang oryentasyon ukol sa araw-araw na pamumuhay, atbp.)

2. Mga tungkulin ng Accepting Organization

 1. Siguraduhin na ang mga kontrata sa pagtatrabaho na pinirmahan ng mga dayuhan ay natutupad (hal. maayos na nagbabayad ng suweldo)
 2. Angkop ang pagsuporta sa mga dayuhan
  Maaring i-outsource ang suporta sa Registered Support Organization.
  Kung lubusang naka-outsource, natutupad din ang 1③
 3. Magsumite ng iba’t ibang notipikasyon sa Immigration Services Agency

(Paalala) Kung ang ① hanggang ③ ay hindi napapatupad, dagdag pa sa hindi maaaring tumanggap ng mga dayuhan, puwede rin silang mabigyan ng patnubay o utos ng pagbubuti mula sa Immigration Services Agency.

Tungkol sa mga Registered
Support Organizations

1. Pamantayan para sa pagrehistro

 1. Ang organisasyon mismo ay wasto (hal. walang paglabag sa mga batas na may kaugnayan sa imigrasyon o labor sa nakaraang 5 taon)
 2. May sistema ng pagsuporta sa mga dayuhan (hal. may kakayahang magbigay ng suporta sa wika na naiintindihan ng mga dayuhan)

2. Tungkulin ng mga Registered Support Organizations

 1. Magbigay ng angkop na suporta sa mga dayuhan
 2. Magsumite ng iba’t ibang notipikasyon sa Immigration Services Agency

(Paalala) Maaaring kanselahin ang rehistrasyon kung napabayaan ang tungkulin bilang ①〜②.

Ang relasyon ng Immigration Services Agency of Japan, registered support organization, accepting organization, at mga dayuhan ay ang mga sumusunod:
Ang accepting organization ang gagawa ng kontrata para sa pagtatrabaho ng mga dayuhan, at susuportahan ang mga dayuhan. 
Ang accepting organization ay maaaring mag outsource ng suporta para sa mga dayuhan sa registered support organization.
Ang Immigration Services Agency of Japan ang makakapag rehistro/magtanggal ng rehistro ng registered support organization.
Ang registered support organization ay susuporta sa mga dayuhan.
Ang Immigration Services Agency of Japan ay maaaring mag on-site investigation/mag utos para sa pagpapabuti ng accepting organization.

Blossom! in Japan.

 • Play movie in a new window:14 in demand occupations
 • Play movie in a new window:Specified Skilled Workers supported in work & life
 • Play movie in a new window:utilize your skills experience
Page Top