Tungkol sa Sistema ng Specified Skilled Worker (SSW)

*Mayroong 2 tipo ng “Specified Skilled Worker,” ang “i” at “ii.” Gayunpaman, ipapaliwanag dito ang tungkol sa “i” na naaangkop sa karamihang tao.

Visa at “Status of Residence”

Sa prinsipyo, ang mga dayuhang nagtatangkang pumasok sa Japan ay kinakailangang magpa-isyu ng “visa” mula sa Japanese Embassy (organisasyon ng Ministry of Foreign Affairs) sa ibang bansa. Gayunpaman, hindi nito ibig sabihin na maaari nang makapasok sa Japan kung mayroong visa. Pagdating sa Japan, kinakailangang sumailalim sa kinakailangang pagsisiyasat mula sa Ministry of Justice, Immigration Services Agency of Japan sa paliparan atbp., at makakuha ng “status of residence” na angkop sa aktibidad na balak mong gawin sa Japan. Makikita rito na ang “visa” at “status of residence” ay magkakaibang prosesong nasa hurisdiksyon ng dalawang magkaibang organisayon. Ang SSW na ipinakikilala sa pahinang ito ay isang uri ng “status of residence” na bagong itinatag.

Mga Katangian ng SSW

Makakapagtrabaho sa Japan bilang SSW ang mga taong may 18 taong gulang pataas na nasa mabuting kalusugan. Taglay dapat nila ang kinakailangang abilidad sa wikang Hapon at kakayahan upang agad makapagtrabaho kahit na walang partikular na training. Titiyakin ang kakayahan at abilidad sa wikang Hapon sa pamamagitan ng pinagkaisang test na pinangangasiwaan ng organisasyon sa Japan. Bukod dito, sa prinsipyo, hindi maaaring isamang dalhin ang mga kapamilya, at mayroong limitasyon sa panahon na maaaring magtrabaho, na hanggang 5 taon sa kabuuan. Karagdagan pa, isang malaking pagkakaiba nito sa ibang status of residence na pinahihintulutan ang pagtatrabaho sa Japan ay ang malawakang suporta, ukol sa pamumuhay at pagtatrabaho, na matatanggap mula sa employer mula pagdating sa Japan hanggang sa pag-uwi sa sariling bansa.
Mayroon ding ibang sistemang tinatawag na “Technical Intern Training” na naglalayong magbigay ng internasyonal na kontribusyon kung saan matatamo ng mga manggagawa ang iba’t ibang teknolohiya ng Japan na natutunan sa aktuwal na training sa lugar ng trabaho, at papalawakin ang mga ito sa kanilang bansa pag-uwi nila sa sariling bayan. Sa ilalim ng sistemang ito, mayroong paraan upang magpalit ng status of residence sa kaparehong larangan ng SSW para sa mga taong natapos nang maayos ang nakatakdang training, kahit na hindi na kumuha ng skill test at test ng abilidad sa wikang Hapon na JFT-Basic o JLPT N4 pataas.

Specified Skilled Worker (i)

Status of residence para sa mga dayuhang manggagawa na may sapat na kaalaman o karanasan sa mga itinakdang industriya.

Tagal ng Pananatili Maaaring pahabain kada 4, 6, o 12 na buwan, para sa kabuuang panahon na 5 taon
Antas ng kakayahan Kinukumpirma sa pamamagitan ng mga pagsusulit (ang mga dayuhang nakatapos ng Technical Intern Training (ii) ay hindi na kailangang kumuha ng pagsusulit)
Antas ng Kakayahan sa Wikang Hapon Kinukumpirma sa pamamagitan ng mga pagsusulit upang malaman ang kakayahan sa wikang Hapon na kakailanganin sa araw-araw na pamumuhay at trabaho (ang mga dayuhang nakatapos ng Technical Intern Training (ii) ay hindi na kailangang kumuha ng pagsusulit)
Pagsama ng Pamilya Sa prinsipyo, hindi maaari

Saklaw ng suporta mula sa Accepting Organization o sa Registered Support Organization

*Ang Specified Skilled Worker (ii) ay status of residence para sa mga dayuhang manggagawa na bihasa ang kakayahan sa mga itinakdang industriya.

Trabahong magagawa bilang SSW
Ang mga sumusunod ay ang mga espesipikong trabahong magagawa bilang SSW para sa bawat isa sa 14 na larangan ng industriya.

Hurisdiksyon ng Ministry of Health, Labour and Welfare

 • Nursing CareBukod sa pisikal na pag-aalaga (pagtulong sa pagligo, pagkain, at pagdumi na naayon sa pisikal at mental na kondisyon ng pasyente), iba pang mga trabaho na may kaugnayan sa pagserbisyo at pagsuporta (pagsasagawa ng libangan, pagtulong sa functional training, atbp.)
  (Pansinin) Hindi kasama sa mga serbisyo ang pagbisita sa tahanan

 • Paglinis sa mga gusaliPaglinis sa loob ng gusali

Hurisdiksyon ng Ministry of Economy, Trade and Industry

 • Machine parts & tooling industriesCasting, forging, die casting, machining, metal press, factory sheet metal work, plating, aluminum anodizing, finishing, machine inspection, machine maintenance, painting, welding

 • Industrial Machinery IndustryCasting, forging, die casting, machining, painting, ironwork, factory sheet metal work, plating, finishing, machine inspection, machine maintenance, industrial packaging, electronic equipment assembly, electrical equipment assembly, printed circuit board manufacturing, plastic molding, metal press, welding

 • Electric, electronics and information industriesMachining, metal press, factory sheet metal work, plating, finishing, machine maintenance, electrical equipment assembly, electronic equipment assembly, printed circuit board manufacturing, plastic molding, painting, welding, industrial packaging

Hurisdiksyon ng Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

 • Construction IndustryFormwork construction, plastering, concrete pumping, tunnel jacking, construction machinery and construction, earthwork, roofing, telecommunications, reinforcement construction, reinforcing bar joints, interior finishing/material mounting, scaffolding, carpentry, plumbing, building sheet metal work, heat and cold insulation, spray urethane insulation, offshore civil engineering

 • Shipbuilding and ship machinery industriesWelding, painting, ironwork, finishing, machining, electrical equipment assembly

 • Automobile repair and maintenancePang-araw-araw na inspeksyon at maintenance, regular na inspeksyon at maintenance, pag-overhaul ng sasakyan

 • Aviation industryAirport ground handling (pagsuporta at pagserbisyo sa mga eroplano habang nasa lupa, pag-asikaso sa mga bagahe at kargamento, atbp.), aircraft maintenance (maintenance ng mga eroplano at kagamitan, atbp.)

 • Hotel and Lodging IndustryPagbigay ng mga serbisyong may kaugnayan sa hotel at lodging tulad ng pagtatrabaho sa front desk, paggawa ng plano/relasyong pampubliko, pakikipag-ugnay sa mga customer, serbisyong may kaugnayan sa mga restawran, atbp.

Hurisdiksyon ng Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

 • AgrikulturaPangkalahatang pagsasaka (pamamahala sa pagbungkal ng lupa, pag-ani/pagpadala/pag-uuri ng mga produktong agrikultura, atbp.), pangkalahatang pag-aalaga ng mga hayop (pamamahala ng lahi, pagkolekta/pagpadala/pag-uuri ng livestock products, atbp.)

 • Fishery & aquacultureFishery (paggawa at pagkumpuni ng kagamitan sa pangingisda, paghanap ng isda at halaman sa dagat, paggamit ng kagamitan at makina sa pangingisda, paghuli ng isda/pagkolekta ng halamang dagat, pagproseso at pag-imbak ng huli, paninigurado ng kalusugan at kaligtasan, atbp.), Aquaculture industry (paggawa, pagkumpuni at pamamahala ng kagamitan sa aquaculture, pamamahala ng lahi, pagkolekta (pag ani) at pagproseso ng mga aquaculture na hayop at halaman, pagsigurado ng kalusugan at kaligtasan, atbp.)

 • Pag-manufacture ng Pagkain at InuminPangkalahatang pag-manufacture ng pagkain at inumin (Pag-manufacture/pagproseso ng pagkain at inumin (maliban sa alak) at paninigurado na malinis at ligtas ang mga ito)

 • Food Service IndustryPangkalahatang industriya ng restawran (paghanda ng pagkain at inumin, pagserbisyo sa customer, pamamahala sa restawran)

Blossom! in Japan.

 • Play movie in a new window:14 in demand occupations
 • Play movie in a new window:Specified Skilled Workers supported in work & life
 • Play movie in a new window:utilize your skills experience
Page Top